Helthcare system-PL - Medice project

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
POLSKIE
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Przejdź do treści


Categorier
E-mapa systemu opieki zdrowotnej składa się 8 kategorii.
W każdej kategorii znajdują się odpowiednie terminy odnoszące się do konkretnych grup problemów zdrowotnych.
Pojawiają się jako tekst i dźwięk

Szpitalny Oddział Ratunkowy – SOR  -  przyjęcie na oddział/izba przyjęć        
     lekarz rodzinny  -  szpital/ specjalista
opieka dentystyczna -  farmacja i apteki        
            profilaktyka zdrowotna -  prawa pacjenta                              SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY – SOR
Szpitalny Oddział Ratunkowy – SOR
Jeśli twoje życie jest zagrożone, lub uległeś wypadkowi,  zadzwoń pod numer alarmowy 999 lub 112, który jest europejskim numerem alarmowym używanym do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W takim przypadku karetka zostanie wysłana do twojego miejsca zamieszkania wraz z personelem ratunkowym. Usługi w szpitalach publicznych są bezpłatne, ale za nieuzasadnione wezwanie pogotowia można nałożyć karę w wysokości do 1 500 PLN (około 350 EUR). Punkty pierwszej pomocy znajdują się w większości szpitali w całej Polsce.  
Numer alarmowy
999 or 112
Opłata
0 złotych ale musisz posiadać ubezpieczenie zdrowotne

Links
POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
zagrożenie

numer alarmowy
szpital
miejsce zamieszkania
szpitalny Oddział
ubezpieczenie zdrowotne
bezpłatny
pacjent
karetka
kara
загроза
номер служби екстреної допомоги
лікарня
місце проживання
Лікарняне відділення швидкої допомоги
медичне страхування
безкоштовний
пацієнт
швидкої допомоги
покарання
Achtung
Notfallsnummer
Krankenhaus
Wohnort
Krankenhausnotaufnahme
Krankenversicherung
gebührenfrei
Patient
Krankenwagen
Strafe
PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ/IZBA PRZYJĘĆ
Przyjęcie na oddział/izba przyjęć
W Polsce do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego uprawnione są osoby ubezpieczone i są obywatele polscy, oraz obcokrajowcy z ważnym pozwoleniem na pracę.  Jeżeli jesteś ubezpieczony w NFZ (http://www.nfz.gov.pl/ ) lub posiadasz inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, możesz korzystać między innymi z badań i porad lekarskich (w razie potrzeby także w domu), leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej. Świadczenia mogą być udzielane zarówno przez placówki publiczne, niepubliczne, przez osoby wykonujące zawód medyczny, czy przez grupową praktykę lekarską lub grupową praktykę pielęgniarek i położnych, jeżeli zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie. NFZ jest częścią państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych, z którego finansowane są także fundusze pracownicze: http://www.zus.pl/ . Pozostałe osoby zobligowane są do wykupienia polisy prywatnej, o ile nie zapewnia tego przedsiębiorca. Oprócz tego wszyscy obywatele legitymujący się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego uprawnieni są do korzystania z usług zdrowotnych na terenie Polski zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie europejskiej.
Pracujący są ubezpieczeni bezpłatnie.
Wysokość opłat uzależniona jest od stawek poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
ubezpieczenie zdrowotne
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
legalny pobyt
zezwolenie na pobyt
Narodowy Fundusz Zdrowia
osoba ubezpieczona
świadczenia opieki zdrowotnej
badanie lekarskie
konsultacje
ubezpieczeni bezpłatnie
медичне страхування
європейська карта медичного страхування
легальне перебування
дозвіл на перебування
Національний фонд охорони здоров'я
застрахована особа
послуги охорони здоров’я
медичне обстеження
консультації
страхуються безкоштовно
krankenversicherung
Europäische Krankenversicherungskarte
legaler Aufenthalt
aufenthaltsgenehmigung
Nationaler Gesundheitsfond
versicherte Person
gesundheitsdienstleistungen
ärztliche Untersuchung
beratungen
kostenlos versichert
LEKARZ RODZINNY
lekarz rodzinny
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.
Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonujesz poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez Ciebie przychodni. Oprócz tego istnieją również prywatne kliniki oferujące dostęp do lekarza rodzinnego jednak wysokość opłat z wizyty, jakość oraz wachlarz świadczonych usług zależy od wykupionego pakietu.

Badanie pacjenta posiadającego ubezpieczenie zdrowotne jest bezpłatne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i opieki specjalistycznej na podstawie skierowania.  Ceny prywatnych usług zdrowotnych różnią się w zależności od rodzaju placówek  oraz od planu ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta.


on call doctor/nurse service
Istnieje możliwość umówienia wizyty domowej lekarza pierwszego kontaktu bądź pielęgniarki zarówno w przypadku usług bezpłatnych jak i prywatnych.

service fee
Państwowa służba zdrowia
Prywatna służba zdrowia

Booking an appointment
You can book a doctor’s appointment in the UK over the phone, by visiting the surgery or through the online booking service
Depending on how busy the surgery is, you may be able to book an appointment for the same day or you may have to wait up to a few days. You won’t necessarily be assigned to the same doctor each time but you have a legal right to ask to see a particular doctor or nurse.
When you attend a doctor’s appointment in the UK, go
to the reception to let them know you’ve arrived. If you’ve been given an appointment card, present it to the receptionist. Doctors’ appointments in the UK usually last 8-10 minutes. The doctor will make any necessary diagnoses and offer advice, make prescriptions, make referrals if necessary and tell you if you need a follow-up appointment.

You can ask to see a male or female GP, as long as your surgery has both male and female GPs available.

Links

POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
przychodnia
pielęgniarka
położna
lekarz na telefon
wizyta domowa
skierowanie
badanie
pacjent
świadczenia opieki zdrowotnej
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna
system opieki zdrowotnej
клініка
медсестра
акушерка
лікар по телефону
домашній візит
направлення на дослідження
обстеження/медичний огляд
пацієнт
послуги охорони здоров’я
лікар первинної медичної допомоги
Основна охорона здоров'я
система охорони здоров’я
Ambulanz
Krankenschwester
Hebamme
Ärztenotdienst
Hausvisite
Überweisung
ärztliche Untersuchung
Patient
Gesundheitsdienstleistungen
Hausarzt
Grundversorgung
Gesundheitssystem
SZPITAL/ SPECJALISTA
Szpital/ specjalista
Jeżeli wymaga tego Twój stan zdrowia, albo cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym, możesz zostać skierowany na dalsze leczenie w szpitalu.
Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia wszystkie niezbędne czynności i zabiegi lecznicze przeprowadzane w czasie pobytu w szpitalu zostaną wykonane bezpłatnie.
Pamiętaj, że masz prawo wyboru szpitala, który ma podpisaną umowę z NFZ i możesz wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski.  W zależności od schorzenia, rodzaju stosowanego leczenia i oddziału, w którym ma być ono przeprowadzone, czas oczekiwania może być różny w różnych placówkach.
Przyjmując się do szpitala powinieneś potwierdzić swoje prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Żeby uniknąć problemów możesz swoje prawo do świadczeń sprawdzić w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień (eWUŚ).
Jeżeli trafisz do szpitala w stanie nagłym lub gdy stan Twojego zdrowia nie pozwala na złożenie oświadczenia, a szpital nie jest w stanie zweryfikować Twoich uprawnień w żaden inny sposób, możesz przedstawić dokument potwierdzający Twoje prawo do świadczeń (albo złożyć oświadczenie) w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia leczenia w szpitalu.
Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Na zabiegi specjalistyczne skierowanie wystawia lekarz konretnej specjalizcji. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielne pacjentowi bez wymaganego skierowania!

See a gynaecologist
Wszystkie kobiety, w tym również ciężarne, w Polsce objęte podstawowym ubezpieczeniem społecznym mają prawo do bezpłatnego badania cytologicznego oraz badania piersi raz w roku. Pozostała opieka ginekologiczna odbywa się według planu leczenia danej placówki. W przypadku usług prywatnych terminy wizyt regulowane są potrzebami pacjentek i terminarzem lekarzy.

Infant maternity service
Oddział położniczy wybierany jest na podstawie preferencji kobiety. W nagłych przypadkach (ciąże wysokiego ryzyka) istnieje konieczność odbycia porodu w szpitalu o 3 stopniu referencyjności. Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną w zakresie: opieki w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania; opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych; wykonywania zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta; etc. Wszystkie powyższe usługi w ramach ubezpieczenia są bezpłatne.

Service fee
Zróżnicowany w ramach usług prywatnych.  

Links

POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
szpital
zakład opieki zdrowotnej
opieka szpitalna
choroba
tryb ambulatoryjny
system elektronicznej weryfikacji uprawnień
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)
oświadczenie
ubezpieczenie zdrowotne
skierowanie
zabiegi lecznicze
лікарня
Установа охорони здоров'я
лікарняна допомога
хвороба / розлад
амбулаторний режим
електронна система підтвердження авторизації
Національний фонд охорони здоров'я
заяву
медичне страхування
направлення на дослідження
терапевтичні методи лікування
Krankenhaus
Gesundheitseinrichtung
Krankenhauspflege
Krankheit
ambulanter Modus
elektronisches Berechtigungsprüfungssystem
Nationaler Gesundheitsfond
Aussage
Krankenversicherung
Überweisung
therapeutische Behandlungen
OPIEKA DENTYSTYCZNA
Opieka dentystyczna
Stomatologia państwowa w Polsce zajmuje się leczeniem  oraz profilaktyką chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej.
Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju.
Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane. Dodatkowe uprawnienia posiadają kobiety ciężarne, niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Pacjentom, po za leczeniem  oraz profilaktyką zębów, przyzębia i jamy ustnej, przysługuje między innymi leczenie protetyczne.
W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat.
Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata.
Bezpłatne leczenie odnosi się także do gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu, w ramach którego stosuje się aparat ruchomy u dzieci do końca 12. roku życia, zdjęcie pantomograficzne - dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego, naprawę aparatu oraz korekcyjne szlifowanie zębów. Prywatna opieka dentystyczna w Polsce, podobnie jak pozostałe tego typu usługi, jest zróżnicowana w zależności od rodzaju placówki.

Costs
Zróżnicowane w ramach usług prywatnych. W przypadku osób ubezpieczonych większość usług jest bezpłatnych.

For children
Tak samo jak u osób dorosłych.

Links

POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
stomatologia

choroby zębów
dentysta
stomatolog
profilaktyka zębów
protezy akrylowe
leczenie protetyczne
choroby jamy ustnej
żuchwa
świadczenia na podstawie umowy z NFZ
usługi prywatne
profilaktyka chorób zębów i jamy ustnej
bezpłatny
лікування зубів
стоматологічні захворювання
дантист
дантист
профілактика зубів
акрилові протези
протезне лікування
захворювання порожнини рота
нижня щелепа
пільги на основі договору з NFZ
приватні послуги
профілактика захворювань зубів та порожнини рота
безкоштовно
Zahnheilkunde  
Zahnerkrankungen
Dentist
Zahnarzt
Zahnprävention
Acryl-Zahnersatz
prothetische Behandlung
orale Erkrankungen
Unterkiefer
Leistungen aufgrund eines Vertrages mit der NFZ
private Dienstleistungen
Prävention von Zahn- und Munderkrankungen
kostenlos
FARMACJA I APTEKI
POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
léky
předpis
lékárna
lékárník
léky na předpis
léky bez předpisu
nežádoucí účinky
dávkování
otevírací hodiny
cena
лекарства
рецепт
аптека
аптекарь
лекарства, выдаваемые по рецепту
лекарства, выдаваемые без рецепта
побочные эффекты
дозировка
часы работы
цена
thuốc
đơn thuốc
hiệu thuốc
dược sĩ
thuốc theo toa
thuốc không kê đơn
tác dụnng bắt lợi
liều lượng
giờ mở cửa
giá trị
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
mamografie

screening karcinomu děložního čípku
test na pohlavně přenosné choroby
preventivní prohlídka
praktický lékař
gynekolog
zubař
pediatr
venerologická klinika
pohlavně přenosné choroby
preventivní zdravotní péče
маммография
скрининг рака шейки матки
анализы на заболевания, передающиеся половым путём
профилактический осмотр
врач-терапевт
гинеколог
стоматолог
педиатр
венерологическая клиника
заболевания, передающиеся половым путём
профилактическое медицинское обеспечение
chụp nhũ ảnh
sàng lọc ung thư cổ tử cung
xét nghiệm STI
khám dự phòng
bác sĩ đa khoa
bác sĩ phụ khoa
bác sĩ răng
bác sĩ nhi
Khoa hoa liễu
bệnh lăy truyền qua đường tình dục
Y hóc du phòng
PRAWA PACJENTA
POLSKIE
УКРАЇНСЬКИЙ
DEUTSCHE
tlumočník / tlumočnice
stížnost
práva pacienta
tlumočnické služby
žádost
profesní pochybení
neetické chování
souhlas
zdravotní dokumentace
zachování mlčenlivosti
переводчик
жалоба
права пациента
служба переводчика
заявление
профессиональная ошибка
неэтичное поведение
согласие
медицинские записи
неразглашение
phiên dịch viên
lời phàn nàn
quyền của bệnh nhân
dịch vụ phiên dịch
yêu cầu
hành vi sai trái chuyên nghiệp
hành vi phi đạo đức
đồng ý
tài liệu y tế
giữ bí mật
Copyright © 2018. All Rights Reserved.
MEDICE PROJECT
myCompany  / P.iva 00000000  /  Privacy policy
myCompany  | P.iva 00000000
Copyright © 2018. All Rights Reserved.
Wróć do spisu treści